Search
en-USsl-SI
Menu
Search

Public space for the needs of the elderly in large housing estates in Slovenia

Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji


 

 

Opis projekta

Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji

Problematika staranja prebivalstva je v zadnjem času postala zelo pereča tema na številnih področjih, med drugim tudi na področju bivanja in urejanja prostora. V Sloveniji je to še posebej izpostavljeno zaradi dveh značilnosti. (1) Po osamosvojitvi smo izvedli zelo radikalno privatizacijo nekdanjih javnih najemnih stanovanj in zaradi česar imamo visoko lastniško zasedenost stanovanj. Slovenci, starejši od 65 let, so lastniki stanovanj kar v 96-odstotnem deležu, v starostni skupini nad 80 let pa se delež celo poveča. (2) V času socializma je bila stanovanjska gradnja usmerjena v gradnjo velikih, zgoščenih večstanovanjski sosesk. V Sloveniji tako 40 % obstoječe večstanovanjske gradnje predstavljajo stavbe, ki so bile zgrajene med letoma 1946 in 1985. Po drugi svetovni vojni je namreč zaradi hitre industrializacije in posledično urbanizacije kronično primanjkovalo stanovanj v mestih. Države srednje in vzhodne Evrope so hitele z graditvijo delavskih sosesk, da bi zadostile pomanjkanju stanovanj ob velikih migracijah podeželskega prebivalstva v mesta, kjer je bilo lažje najti vir zaslužka. Urbanistični načrti so predvidevali, da bodo v teh velikih večstanovanjskih soseskah živeli mlajši in zdravi ljudje in njihovim potrebam je bil prilagojen tudi javni prostor teh sosesk. Ker je za Slovenijo značilna nizka stanovanjska mobilnost in ker so imeli stanovalci po osamosvojitvi možnost, da lahko svoja najemna stanovanja odkupijo, bivajo v velikih večstanovanjskih sosesk večinoma še vedno prvotni stanovalci (prvi naseljenci). Zaradi tega se je starostna struktura v teh večstanovanjskih soseskah precej spremenila – stanovalci v njih so se namreč postarali, javni prostor v teh soseskah pa je še vedno prilagojen za mlajše in zdrave ljudi, kot je bilo načrtovano, ne pa za potrebe starejših. S tem se zmanjšuje kakovost bivanja starejših, povečuje se tveganje za njihovo socialno izključenost, zmanjšuje pa se tudi možnost za njihovo aktivno vključevanje v skupnost in lokalno okolje. To je še posebej zaskrbljujoče, ker želijo starejši ljudje čim dlje časa ostali v svojem bivalnem okolju, v katerem bi bili sposobni živeti čim samostojneje in čim bolj kakovostno, kar potrjujejo številne raziskave. Študije so tudi pokazale, da samostojno življenje starejših ljudi ohranja njihovo zdravje, spodbuja življenjsko zadovoljstvo in povečuje samozavest. To lahko časovno odloži prehod starejših ljudi v institucionalno obliko bivanja. Zato je pomembno, da se javni prostor v večstanovanjskih soseskah prilagodi potrebam starejših ljudi, s čimer jim bo omogočeno dostojno in predvsem kakovostno življenje in bivanje ter aktivno vključevanje v lokalno skupnost. Prav zaradi tega je pomembno preučiti javni prostor v velikih večstanovanjskih soseskah in ugotoviti, kakšne potrebe in želje imajo starejši stanovalci glede javnega prostora v teh soseskah.

 

Projektna skupina

Projektno skupino sestavljajo slovenski strokovnjaki z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (Center za proučevanje družbene blaginje).

Vodja projekta:

 • izr. prof. dr. Boštjan Kerbler, strokovno-raziskovalni svetnik (Urbanistični inštitut Republike Slovenije).

Sodelavci:

Povezave na SICRIS:

Boštjan Kerbler, Richard Sendi, Barbara Goličnik MarušićMaša Filipovič Hrast, Srna Mandič, Valentina Hlebec, Maja Jančič, Miriam Hurtado Monarres

 

Faze projekta

Faze projekta in njihova realizacija

Raziskovalni projekt poteka tri leta (36 mesecev) in je sestavljen iz šestih delovnih paketov:

 1. Analiza stanja, pomena in značilnosti javnega prostora za starejše v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji in po svetu (8 mesecev)
 2. Ugotavljanje potreb, želja, pomanjkljivosti in morebitnih izboljšav glede javnega prostora za starejše v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji (13 mesecev)
 3. Opredelitev idealnotipskih značilnosti javnega prostora za starejše v velikih večstanovanjskih soseskah za slovenski družbeni prostor (12 mesecev)
 4. Priprava strateških smernic in priporočil za vzpostavitev javnih prostorov v velikih večstanovanjskih soseskah z vidika zagotavljanje kakovostnega staranje (7 mesecev)
 5.  Diseminacija novih spoznanj in prenos znanja (36 mesecev)
 6. Vodenje in koordinacija projekta (36 mesecev)

 

Reference

Reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

 • Kerbler, B., Filipovič Hrast, M., Sendi, R., Šeme, A. (2023): The role of public space in shaping the quality of life for older residents: The case of Slovenia. V: Grum, B. (ur.): 8th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate: 2023 CIRRE Conference: Belgrade, Serbia, October 2023: Book of proceedings. Ljubljana, Inštitut za nepremičninske študije, str. 582–596. [COBISS.SI-ID 172844547]. Za dostop do prispevka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B. (2024): Že ena stopnica je lahko velika težava: starejši v neprilagojenih stanovanjih. Nedeljski dnevnik, 3. april 2024, str. 3–4. [COBISS.SI-ID 191384579]. Za dostop do prispevka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Hawlina, M. (2024): Izbira stanovanj za starejše je pri nas porazna: primerno domovanje v starosti je pomemben dejavnik zdravega staranja. Delo, 18. marec 2024, str. 8. [COBISS.SI-ID 190563587]. Za dostop do prispevka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B. (2024): Stanovanja po meri starejših. Vabljeno predavanje na Posvetu o razvoju dobrih stanovanjskih rešitev za bivanje v tretjem življenjskem obdobju. Ljubljana, Zadrugator, Inštitut za študije stanovanj in prostora. [COBISS.SI-ID 189024771]. Za dostop do povzetkov okrogle mize kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Filipovič Hrast, M., Sendi, R., Šeme, A., Hurtado Monarres, M., Brezovar, Ž., Balant, N., Koščak, R. (2023): Javni prostor v večstanovanjskih soseskah po meri starejših stanovalcev. Strokovna monografija. Ljubljana, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 56 str. [COBISS.SI-ID 177828355]. Za dostop do knjige kliknite tukaj.

 • Šeme, A., Sendi, R., Filipovič Hrast, M., Hurtado Monarres, M., Kerbler, B. (2023): Prilagojenost javnega prostora v velikih večstanovanjskih soseskah za potrebe starejših stanovalcev. Urbani izziv, posebna izdaja, 17, str. 47–61.  [COBISS.SI-ID 181620227] Za dostop do članka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Filipovič Hrast, M., Sendi, R., Šeme, A. (2023): A public space for the elderly in large housing estates in Slovenia. V: Grum, B. (ur.): 8th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate: 2023 CIRRE Conference: Belgrade, Serbia, October 2023: Book of abstracts. Ljubljana, Inštitut za nepremičninske študije, str. 340. [COBISS.SI-ID 172844547]. Za dostop do prispevka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Filipovič Hrast, M.,Šeme, A. (2023): Prilagojenost stanovanjskega urbanega okolja za zdravo starost [Adaptability of the residential urban environment for healthy aging]. V: Eržen, I., Gabrovec, B. (ur.): Zdravje kot vir blaginj: 1. nacionalna konferenca javnega zdravja: oktober2023: Portorož, Slovenija: Zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, str. 295–314. [COBISS.SI-ID 167644163]. Za dostop do članka kliknite tukaj.
 • Filipovič Hrast, M., Sendi, R., Kerbler, B. (2023): Person-environment fit in urban neighbourhoods in Slovenia: Challenges and coping strategies. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(6), str. 5139.  [COBISS.SI-ID 145260035] Za dostop do članka kliknite tukaj.
 • Šeme, A., Kerbler, B. (2022): Koncept domov za vse življenje. Znanstvena monografija. Ljubljana, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 177 str. [COBISS.SI-ID 115583235]. Po knjigi lahko na kratko prelistate tukaj ali pa si ogledate predstavitev.

 • Filipovič Hrast, M., Sendi, R., Kerbler, B. (2022): Person-environment fit in urban neighbourhoods in Slovenia: Challenges and coping strategies. The struggle for the “Right to Housing”: The pressures of globalization and affordability in cities today. Book of abstracts. European Network for Housing Research (ENHR), Barcelona, Španija, str. 96.  [COBISS.SI-ID 122621443] Za dostop do članka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Sendi, R., Filipovič Hrast, M., Goličnik Marušić, B., Šeme, A. (2021): Physical characteristics of public space in large housing estates and their influence on daily lives of older residents. V: Grum, B., Temeljotov Salaj, A. (ur.): 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate: 2021 CIRRE Conference: Enchede, Netherlands, September 2021: Book of proceedings. Ljubljana, Inštitut za nepremičninske študije, str. 11–20. [COBISS.SI-ID 90664963]. Za dostop do članka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Sendi, R., Filipovič Hrast, M., Goličnik Marušić, B., Šeme, A. (2021): Public space in the local neighbourhoods and age-friendly communities. V: Grum, B., Temeljotov Salaj, A. (ur.): 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate: 2021 CIRRE Conference: Enchede, Netherlands, September 2021: Book of proceedings. Ljubljana, Inštitut za nepremičninske študije, str. 28–42. [COBISS.SI-ID 90668291]. Za dostop do članka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Sendi, R., Filipovič Hrast, M., Goličnik Marušić, B., Šeme, A. (2021): Physical characteristics of public space in large housing estates and their influence on daily lives of older residents. V: Grum, B., Temeljotov Salaj, A. (ur.): 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate: 2021 CIRRE Conference: Enchede, Netherlands, September 2021: Book of abstracts. Ljubljana, Enschede, Inštitut za nepremičninske študije, Saxion University of Applied Sciences, str. 42–43. [COBISS.SI-ID 77182979]. Za dostop do povzetka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Sendi, R., Filipovič Hrast, M., Goličnik Marušić, B., Šeme, A. (2021): Public space in the local neighbourhoods and age-friendly communities. V: Grum, B., Temeljotov Salaj, A. (ur.): 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate: 2021 CIRRE Conference: Enchede, Netherlands, September 2021: Book of abstracts. Ljubljana, Enschede, Inštitut za nepremičninske študije, Saxion University of Applied Sciences, str. 44–45. [COBISS.SI-ID 77181699]. Za dostop do povzetka kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Šeme, A. (ur.) (2021): Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji (PUSH). Zbrana literatura po abecednem vrstnem redu – rezultati prvega delovnega paketa. Ljubljana, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Fakulteta za družbene vede. Za dostop do poročila kliknite tukaj.
 • Kerbler, B., Šeme, A. (ur.) (2021): Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji (PUSH). Zbrana literatura po tematskih sklopih – rezultati prvega delovnega paketa. Ljubljana, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Fakulteta za družbene vede. Za dostop do poročila kliknite tukaj.

 


Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
T: 01/420 13 10
www.uirs.si

 


izr. prof. dr. Boštjan Kerbler (vodja projekta)
T: 01/420 13 38
E: bostjan.kerbler@uirs.si
I: LinkedIn, ResearchGate, Academia
www.uirs.si

 


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
www.fdv.uni-lj.si

 


Projekt financira Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost
Šifra projekta: J5-2568
www.arrs.gov.si

Copyright 2024 by UIRS Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top